Talousmetsiä voidaan kasvattaa tasa– tai eri-ikäisrakenteisena. Kasvatustavan valinnassa lähtökohtana ovat metsänomistajan asettamat tavoitteet sekä kasvupaikan ja olemassa olevan puustonrakenteen luomat edellytykset.

Talousmetsien hoito tähtää mahdollisimman arvokkaan puun tuottamiseen. Suomessa talousmetsien hoito ja käsittely on pääosin yksityismetsänomistajien vastuulla ja vuosittain noin 100 000 suomalaista perhettä saa tuloja puun myynnistä. Metsätaloudessa myös hakkuut ovat osa metsänhoitoa.

Harvennushakkuiden tavoitteena on parantaa jäljelle jäävien puiden elinvoimaisuutta, nopeuttaa puuston järeytymistä ja tuottaa hakkuutuloja. Suurimmat hakkuutulot saadaan uudistushakkuussa, joka yleensä tuottaa eniten arvokasta tukkipuuta. Uudistamishakkuun jälkeen metsänomistajan velvollisuus on huolehtia uuden metsän syntymisestä. Maisemanhoidon, virkistyskäytön, riistanhoidon tai metsien monimuotoisuuden kannalta merkittävillä alueilla voidaan toteuttaa näihin kohteisiin parhaiten soveltuvia erityishakkuita.

DSC_0126 – Kopio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edellinen sivu: Taimikon- ja nuoren metsän hoito
Seuraava sivu: Tasaikäisrakenteinen metsänkasvatus