Talousmetsä
 • Ihminen ohjaa metsikön kehitystä pyrkiessään hyödyntämään puusatoa
 • Talousmetsän puusto on yleensä hyvin tasaikäistä ja -laatuista
 • Talousmetsä uudistetaan tavallisesti varhain puuston biologiseen ikään suhteutettuna eli kun puiden arvokasvu on pysähtynyt tai huomattavasti hidastunut
 • Metsän kehityksessä lehtipuuvaihe (usein hieskoivikkoa) pyritään ohittamaan perkauksen ja raivauksen keinoin, jotta uusi kasvatustaimikko syntyisi mahdollisimman nopeasti
 • Kasvatuksen aikana poistetaan puiden välisessä kilpailussa häviölle jääviä puita ja pyritään tasaiseen latvuskerrokseen
 • Tavoitteena on tavallisesti mahdollisimman laadukkaiden tukkipuiden kasvatus
 • Puulajeina suositaan teollisuuden kannalta arvokkaita pääpuulajeja (mänty, kuusi, rauduskoivu), usein jopa yhden puulajin metsiköitä
 • Puut päätyvät pääasiassa sahojen, sellu- ja energialaitosten sekä puusepänteollisuuden käyttöön
 • Metsää pyritään käsittelemään siten, että muodostuu helposti käsiteltäviä, puustoltaan yhtenäisiä metsikkökuvioita
Talousmetsän puusto on melko tasarakenteista ja se koostuu usein pääosin samasta puulajista.

Talousmetsän puusto on melko tasarakenteista ja se koostuu usein pääosin samasta puulajista.

Luonnontilainen metsä
 • Luonnontilainen metsä rakentuu eri-ikäisistä, -kokoisista ja -lajisista puista
 • Vanhan, luonnontilaisen metsän elävä puusto koostuu yleensä hyvin vanhoista ja suurista männyistä, keski-ikäisistä kuusista ja muutamista lehtipuista sekä nuorista lehtipuista ja joistakin havupuista
 • Metsässä on paljon lahoasteeltaan vaihtelevia puita sekä keloja ja pökkelöitä
 • Luonnontilaisen metsän eläin- ja kasvilajisto on runsasta ja metsästä löytyy monenlaisia elinympäristöjä
 • Tyypillistä on pienipiirteinen vaihtelu, kuolleiden puiden tilalle syntyneet aukot ja taimiryhmät sekä maaston mukaan vaihteleva pintakasvillisuus
 • Aikanaan metsikön puuaines palautuu luonnon kiertokulkuun lahottajasienien ja pieneliöiden tai metsäpalon ansiosta
 • Metsä voi olla luonnontilaisuuden sijasta myös luonnontilaisen kaltainen, jolloin metsä on ollut talouskäytössä joitakin vuosikymmeniä aiemmin
 • Metsä on ojittamaton tai se on ojituksen ennallistamisen jälkeen palautunut luonnontilaisen kaltaiseksi
vanhaa_metsää

Luonnontilaisessa metsässä on erirakenteisuutta ja paljon lahopuuta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edellinen sivu: Metsä elinympäristönä
Seuraava sivu: Metsätalousmaan luokitukset