P

Paakkutaimi on ruukussa tai kennossa taimitarhalla kasvatettu taimi, joka maastoon istutettaessa irrotetaan kasvatusastiasta juuripaakku koskemattomana.

Paljassiemeniset ovat siemenkasvien alaryhmä, joilla siemenaiheet ja niistä kehittyvät siemenet ovat paljaina emilehtien pinnalla. Mm. havupuut kuuluvat paljassiemenisiin kasveihin.

Perkaus on taimikonhoitotyö, jossa poistetaan ei-toivotun puulajin taimia ja vesakkoa. Perkaus-termiä voidaan käyttää metsätaloudessa myös puhuttaessa ojien perkauksesta eli vanhojen ojien kunnostamisesta.

Pienvedet ovat lähteitä, puroja ja lampia lähiympäristöineen.

Pintakasvillisuus, eli aluskasvillisuus, on kasvillisuuskerros, joka muodostaa kasviyhdyskunnan alimman osan. Pintakasvillisuus muodostuu kenttä- ja pohjakerroksesta eli pääosin varvuista, ruohoista, sammalista ja jäkälistä.

Pioneeripuu(laji) tarkoittaa ensimmäisten joukossa avoimelle ja valoisalle kasvupaikalle levittäytyvä puulaji. Pioneeripuulajeja ovat mm. mänty, koivu, haapa ja harmaaleppä.

Pistokas on emokasvista otettu palanen, josta voi kehittää uuden kasviyksilön juurruttamalla palasta aluksi sopivassa kasvualustassa.

Podsolimaannos on pohjoisen havumetsävyöhykkeen maannostyyppi ja yleisin maannostyyppi Suomessa. Podsolimaannos on kerroksellinen ja koostuu yleensä humuskerroksesta, huuhtoutumiskerroksesta, rikastumiskerroksesta ja pohjamaasta.

Puolukkatyyppi on kolmanneksi karuin metsätyyppi, joka vastaa kasvupaikkana kuivahkoa kangasta.

Puuntuotoskyky tarkoittaa sitä, kuinka hyvin puut kasvavat tietyllä kohteella. Metsikön tai kasvupaikan puuntuotoskykyä kuvataan sillä, kuinka monta kuutiometriä puusto kasvaa hehtaarilla vuosittain.

Puutavaralaji on puusta hakkuussa valmistettua puutavaraa. Puutavaralajit jaotellaan koon ja aiotun käytön mukaan. Puutavaralajeja ovat esim. koivukuitupuu tai mäntytukki.

Puuvarannolla tai -varoilla tarkoitetaan kestävästi hyödynnettävissä olevan puun määrää tietyllä alueella ja tietyllä hetkellä, esim. koko Suomessa vuonna 2014.

Pystykauppa on puukauppamuoto, johon kuuluu tavallisesti puunostajan korjuuvelvoite eli hän huolehtii puiden kaadosta ja kuljetuksesta. Pystykauppa on yleisin puukauppamuoto Suomessa.

Pääpuulajilla tarkoitetaan metsikön yleisintä ja hallitsevinta puulajia. Sekametsikössä pääpuulaji on se, jota on runkotilavuuden, tai taimikossa runkoluvun, perusteella eniten tai jonka hyväksi metsikön hoitotoimenpiteet tehdään.

Pökkelö on pystyynkuollut, lahoava puu. Pökkelöt ovat tärkeitä puita metsikön monimuotoisuuden kannalta.

R

Raakapuu tarkoittaa jalostamatonta teollisuuden puuta, kuten sahapuuta, vaneripuuta tai kuitupuuta.

Raivaus on tavallisimmin taimikonhoitotyön termi, jolla tarkoitetaan ylimääräisten puiden poistoa esim. ylitiheästä taimikosta. Käytetään toisinaan myös perkaus-termin synonyymina. Raivaus-termiä voidaan käyttää myös puhuttaessa avohakkuualan raivauksesta, hakkuukohteen ennakkoraivauksesta tai metsikön raivauksesta silloin, kun alue otetaan muuhun käyttöön, esim. pelloksi.

Räme on karu, mutta puustoinen suotyyppi, jolla kasvaa yleensä pääosin mäntyä. Myös puuttomilla avosoilla saattaa esiintyä rämemättäitä.

S

Sahatavara on puutavaraa, joka on sahattu pituussuunnassa vähintään kahdelta sivulta ja yleensä edelleen työstetty tiettyihin mittoihin.

Savotta on vanhanaikainen ja kansanomainen nimitys suurille hakkuu-, ajo- ja uittotyömaille. Nykyään savotta-termiä käytetään myös metsäaiheisista, urakkaluonteisista töistä, esim. risusavotta tai marjasavotta.

Sellu on puusta kemiallisesti valmistettua puumassaa, jota käytetään paperin (ja tekstiilien) raaka-aineena.

Siemenpuu on uudistushakkuussa metsikköön jätetty puu, jonka tarkoituksena on uudistaa aluetta siemenistään. Tästä uudistushakkuumenetelmästä käytetään termiä siemenpuuhakkuu.

Sirkkataimi on siemenestä itämisen tuloksena syntynyt nuori kasvi, josta voi erottaa sirkkalehden, -varren ja -juuren.

Soistuma on kivennäismaan ja suon välimuoto, jolla on suokasvillisuutta 25-75 % ja turvekerrosta alle 30 cm.

Soistunut kivennäismaa on aluetta, jolla kasvaa yli 20-25 % suokasvillisuutta. Soistunutta kivennäismaata esiintyy yleensä laikuittain vetisillä kivennäismailla.

Suo tarkoittaa samaa kuin turvemaa, lue alta.

Suojuspuu on lähinnä kuusen luontaisen uudistamisen vuoksi metsikköön jätetty puu, joka toimii sekä siemenpuuna että uuden taimiaineksen suojaajana. Kyseisen menetelmän uudistushakkuusta käytetään termiä suojuspuuhakkuu.

T

Taimi on siemenestä tai muusta kasvisolukosta kehittynyt nuori kasvi. Metsätaloudessa taimella tarkoitetaan taimitarhalla tuotettua tai metsässä luontaisen uudistamisen tai kylvön seurauksena syntynyt nuori puu.

Taimikko on nuorista puunaluista koostuva metsikkö, josta ei vielä saada myyntikelpoista puutavaraa. Taimikoiksi luokiteltavien metsiköiden puuston keskiläpimitta on tavallisesti alle 8 cm ja valtapituus alle 9 metriä.

Tasaikäisrakenteinen metsänkasvatus on ns. perinteinen metsänkasvatustapa, jossa metsiin tehdään avohakkuu, minkä jälkeen ne uudistetaan viljelemällä tai luontaisesti. Kasvatusvaiheessa metsiin tehdään tavallisesti harvennushakkuita.

Tervaleppäkorpi on yksi luonnonsuojelulain suojelluista luontotyypeistä. Lue lisää osiosta Luonnonsuojelulain suojellut luontotyypit.

Tukki(puu) on puutavaralaji, jota käytetään sahatavaran, viilujen ja hirsien valmistamiseen. Puun pitää täyttää tietyt vähimmäisvaatimukset koon (yleensä latvaläpimitta vähintään 15 cm ja pituus 4 m) ja laadun osalta, jotta puu luokitellaan tukkipuuksi.

Tuore kangas on kolmanneksi rehevin kasvupaikkatyyppi, josta löytyy mm. mustikkaa ja seinäsammalta.

Tuottajia eli omavaraisia ovat kaikki kasvit. Ne pystyvät tuottamaan ravintoa yhteyttämällä.

Turvemaa eli suo on kasvupaikka, jonka maaperässä on turvekerrosta vähintään 30 cm tai sen pintakasvillisuudesta yli 75 % on suokasvillisuutta.

Tyvivesa on puun tyven silmuista syntynyt verso, lue myös Vesa.

***

Edellinen sivu: K-O
Seuraava sivu: U-Ö