F

FFCS on metsäsertifiointijärjestelmä, joka on kytketty kansainväliseen PEFC-sertifiointijärjestelmään. Suomen käytetyin metsäsertifiointijärjestelmä.

FSC (Forest Stewardship Council eli Hyvän Metsänhoidon Neuvosto) on luonnonsuojelujärjestöjen perustama elin, joka on määritellyt kriteerejä kansainvälistä puutavarakauppaa varten. Neuvoston metsäsertifiointijärjestelmä, josta puhutaan yleensä juurikin FSC:nä, on käytössä joissakin Suomen metsissä ja määrä on kasvanut koko ajan.

H

Hajottajia ovat bakteerit, alkueliöt ja sienet. Hajottajat hajottavat kuolleita eliöitä ja eliöiden jätöksiä, jolloin niissä olevat aineet palaavat maaperään. Kasvit käyttävät jälleen näitä aineita ravinteinaan yhteyttämisessä. Hajottajat kuuluvat luonnossa myös kuluttajiin.

Hakkuulla tarkoitetaan puiden kaatoa ja valmistusta puutavaralajeiksi. Toisinaan termi kattaa myös metsäkuljetuksen.

Hakkuuala tarkoittaa metsäaluetta, jossa on tehty tai jossa tehdään lähiaikoina metsänhakkuuta eli puunkorjuuta. Voidaan käyttää myös termiä hakkuuaukko, joka viittaa selkeämmin jo tehtyyn avohakkuuseen.

Hankintakauppa on puukauppamuoto, jossa myyjä (metsänomistaja) sitoutuu toimittamaan ostajan kanssa sovitun puumäärän sovittuun paikkaan sovittuna aikana.

Humus on eloperäisestä aineesta (kuten karikkeesta) osittain hajonnutta ainesta. Maaperässä humus muodostaa podsolimaannoksen ylimmän, hitaasti hajoavan kerroksen.

I

Ikimetsällä tarkoitetaan vanhaa luonnontilaista metsää tai yleisesti puhekielessä vanhaa metsää. Käytetään myös termiä aarniometsä.

Ilmastonmuutos on ilmiö, jota on tutkittu viime aikoina melko paljon, minkä vuoksi asiasta löytyy monia eri tuloksia ja mielipiteitä. Yleisesti ollaan kuitenkin sitä mieltä, että ilmastonmuutos on käynnissä ja että sen aiheuttaa pääosin kasvihuonekaasujen, erityisesti hiilidioksidin, määrän lisääntyminen ilmakehässä. Tämä nostaa maapallon keskilämpötilaa, josta aiheutuu kuivuutta ja tulvia sekä mahdollisesti muita luonnon ääriolosuhteita ja -ilmiöitä.

Indikaattorilaji tai indikaattorikasvi tarkoittaa samaa kuin opaskasvi.

Istutus on yksi metsänuudistamisen ja viljelyn muoto. Istutuksessa maahan istutetaan yleensä taimitarhoilta hankittuja taimia istutusputken (ts. pottiputken) tai kuokan avulla.

Istutusputki eli ns. pottiputki on väline, jolla taimia istutetaan maahan. Istutusputki painetaan maahan sopivaan paikkaan (kuten mättäälle) ja putken alaosassa olevat leuat aukaistaan, minkä jälkeen putken yläosasta tiputetaan taimi. Putki nostetaan ylös ja maata tiivistetään taimen ympärille.

J

Jalopuut ovat pääasiassa eteläisessä Suomessa kasvavia lehtipuita, jotka ovat melko harvinaisia. Suomessa tämä epätieteellinen käsite tarkoittaa tammea, vaahteraa, saarnia, vuori- ja kynäjalavaa sekä lehmusta.

Jatkuva kasvatus on vaihtoehtoinen metsänkasvatustapa ns. perinteiselle tasaikäisrakenteiselle metsänkasvatukselle. Tarkoittaa samaa kuin eri-ikäisrakenteinen metsänkasvatus. Lisää aiheesta myös osiossa Eri-ikäisrakenteinen metsänkasvatus.

Jokamiehenoikeudet ovat pohjoismaissa olevia oikeuksia, joiden vuoksi esimerkiksi kuka tahansa saa kulkea ja marjastaa toisten omistamilla mailla, kunhan ei aiheuta häiriötä vai vahinkoa. Lue lisää: Jokamiehenoikeudet

Jurominen tarkoittaa puun taimen hidasta kasvua tai kasvunseisausta. Juromista tapahtuu erityisesti kuusen taimilla, jotka kasvattavat istutuksen jälkeen uutta juuristoa.

Juurikääpä eli maannousemasieni on puissa esiintyvä kääpälaji, joka aiheuttaa juuri- ja tyvilahoa. Suomessa esiintyy sekä kuusen- että männynjuurikääpää.

Juurivesa on juuren silmuista syntynyt verso, lue myös Vesa.

Jäkälätyyppi on karuin metsätyyppi Etelä-Suomen metsäkasvillisuusvyöhykkeellä.

***

Edellinen sivu: A-E
Seuraava sivu: K-O