A

Alaharvennus on kasvatushakkuu, jossa poistetaan pääasiassa alempien latvuskerrosten puita. Kasvamaan jätetään tasaisesti terveitä ja parhaiten kasvavia pää- ja lisävaltapuita.

Alikasvos tarkoittaa päävaltapuita huomattavasti lyhyempiä ja nuorempia puita. Alikasvos voi olla usein myös eri puulajia kui varsinainen metsikkö.

Aluskasvillisuus; lue pintakasvillisuus.

Arvokasvu tarkoittaa metsätaloudessa puuston hakkuuarvon vuotuista lisäystä. Puustossa tapahtuu arvokasvua tilavuuden (pituuden ja läpimitan) lisääntyessä ja puusta saatavien puutavaralajien muuttuessa arvokkaammiksi.

Avohakkuu on metsikössä tehtävä hakkuu, jossa käsittelyalueelta kaadetaan kaikki puut, säästöpuita lukuunottamatta. Avohakkuukohteiden pinta-alat ovat Suomessa keskimäärin 1,5 hehtaaria. Avohakkuusta käytetään myös termejä uudistushakkuu tai päätehakkuu.

B

Biodiversiteetti eli elollisen luonnon monimuotoisuus. Kattaa eliöiden, perimän ja ekosysteemien moninaisuuden ja niiden muodostaman kokonaisuuden.

Bioenergialla tarkoitetaan biomassasta eli kasveista ja kasvien osista tuotettua energiaa. Koostuu useimmiten puiden oksista, latvuksista ja kannoista.

Biologinen ikä tarkoittaa puun todellista, kasvukausien lukumäärällä ilmastua ikää. Talousmetsässä puut harvoin saavuttavat lähellekään biologisen ikänsä.

C

Cajander, josta käytetään yleensä nimitystä A. K. Cajander, oli suomalainen metsätieteilijä ja poliitikko. Metsäpiireissä hänet tunnetaan erityisesti metsätyyppiteorian kehittäjänä.

E

Ekologia on luonnontieteen ala, joka tutkii eliöiden ja ympäristön vuorovaikutussuhteita. Metsien ekologia sisältää elollisen ja elottoman luonnon luontaiset tapahtumat metsässä.

Ennakkoraivaus on metsänhoitotyö, joka saatetaan tehdä metsään esimerkiksi ennen harvennushakkuuta. Ennakkoraivauksella valmistetaan metsää hakkuulle, parannetaan metsäkoneenkuljettajan näkyvyyttä ja ehkäistään korjuuvaurioita.

Ensiharvennus on metsikön ensimmäinen myyntikelpoista puutavaraa tuottava harvennus, jonka päätarkoituksena on kehittää kasvamaan jäävää puustoa mahdollisimman laadukkaaksi. Lue lisää puulajikohtaisista ensiharvennuksista osioista Puulajit ja Taimikonhoidosta ensiharvennukseen.

Eri-ikäisrakenteinen metsänkasvatus eli jatkuva kasvatus on vaihtoehtoinen kasvatustapa ns. perinteiselle eli tasaikäisrakenteiselle metsänkasvatukselle. Kasvatuksen periaatteena on välttää metsikössä avohakkuuvaihetta eli metsikköä harvennetaan ja uudistetaan pienaukkojen (alle 0,3 ha) ja poimintahakkuiden myötä. Lue lisää osiosta Eri-ikäisrakenteinen metsänkasvatus.

***

Edellinen sivu: Metsäsanasto
Seuraava sivu: F-J