Hyvä lähtökohta puukaupalle on tilakohtainen metsäsuunnitelma, jossa toteutetaan metsänomistajan tavoitteet huomioon ottaen ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää metsätaloutta. Kun tiedetään, mitä metsässä on, mitä siellä halutaan olevan ja mitä laki vaatii siellä olevan, on helppo ymmärtää, mitä ja milloin siellä voidaan tehdä. Metsäsuunnitelman lisäksi metsänomistajille on nykyään tarjolla myös monenlaisia sähköisiä palveluja (kuten Metsään.fi-verkkopalvelu), joiden kautta metsänomistaja voi tarkastella metsätilatietojaan ja mahdollisia, tulevia hoitotyö- ja hakkuumahdollisuuksia.

Pysty- ja hankintakauppa

Puukauppa ja puunkorjuu liittyvät nykyaikana kiinteästi yhteen: kun metsänomistaja päättää myydä metsästään puuta, tulee hänen päättää kenelle puut myydään ja minkälaisella kauppamuodolla sekä miten puunkorjuu hoidetaan. Metsänomistajat saavat apua näihin kysymyksiin mm. metsäneuvontaa tarjoavista organisaatioista sekä puunostajilta.

Useimmiten puut myydään pystyssä eli tehdään pystykauppaa. Tähän liittyy tavallisesti ostajan korjuuvelvoite eli puunostaja huolehtii puiden kaadosta ja kuljetuksesta. Mikäli kyseessä on uudistushakkuu, myös hakkuualan maanmuokkaus ja uudistaminen viljellen tai luontaisesti voi kuulua kauppaan.

Hankintakaupassa myyjä, useimmiten metsänomistaja, sitoutuu toimittamaan ostajan kanssa sovitun määrän puutavaraa sovittuun luovutuspaikkaan. Sopimuksessa sovitaan myös toimitusaikataulusta ja puutavaran laatuvaatimuksista.

Puukaupan vaiheet

Valtakunnallisia sopimuksia puukaupasta ei ole, joten jokainen myyjä tekee oman kauppansa puunostajan kanssa. Tarjouspyyntö useammalta ostajalta voi olla sopiva alku puukaupalle. Jokaisella puun ostajalla on omat kauppasopimuksensa ehdot ja ostettavan puutavaran mitta- ja laatuvaatimukset, joten kokemattoman myyjän voi olla hankalaa vertailla ostotarjouksia ja valita niistä kokonaistaloudellisin vaihtoehto. Neuvoa puukauppa-asioihin voi pyytää puunostajien lisäksi mm. Metsäkeskukselta tai puukaupan rutiinien hoitamisen voi antaa metsänhoitoyhdistykselle, joka hoitaa tarjouspyyntömenettelyn ja esittelee sitten saadut tarjoukset myyjälle päätöksentekoa varten.

Metsälaki määrää hakkuista tehtäväksi metsänkäyttöilmoituksen vähintään kaksi viikkoa ennen aiottua hakkuuta. Metsän omistajan tai hallintaoikeuden omistajan velvollisuus on huolehtia metsänkäyttöilmoituksen tekemisestä Metsäkeskukselle. Käytännössä metsänkäyttöilmoituksen tekemisestä sovitaan kauppasopimuksessa. Ilmoituksen voi metsänomistajan puolesta tehdä puunostaja tai metsänhoitoyhdistys.

Ennen metsähakkuita on täytettävä ja lähetettävä metsänkäyttöilmoitus Metsäkeskukselle.

Ennen metsähakkuita on täytettävä ja lähetettävä metsänkäyttöilmoitus Metsäkeskukselle.

Edellinen sivu: Eri-ikäisrakenteinen metsänkasvatus
Seuraava sivu: Puutavaralajit