Jaksollisen ja tasaikäisrakenteisen metsän kasvatuksen vaiheet ovat aukko, taimikko, nuori kasvatusmetsä ja päätehakkuuikäinen/uudistuskypsä metsä.

Uudistunut metsälaki ei enää määrittele uudistuskypsyysrajoja, mutta taloudellisesti on kuitenkin usein kannattavinta kasvattaa metsää mahdollisimman järeäksi ja laadukkaaksi tukkimetsäksi. Pääte- eli avohakkuuta tehtäessä tasaikäismetsän kasvatuksessa kaikki metsikön puut ovat keskimäärin saman ikäisiä ja kokoisia. Metsiköstä saadaan tukki- ja kuitupuita, joista metsänomistaja saa puukauppatuloja. Etelä-Suomessa metsänomistaja voi saada päätehakkuusta puukauppatuloja keskimäärin 10 000 – 18 000 euroa hehtaarilta. Puukauppatulot vaihtelevat tosin suuresti sen hetkinen puunhinnan, puulajin, kohteen sijainnin ja korjuuolosuhteiden, leimikon koon sekä puuston laadun mukaan.

Uudistushakkuumenetelmiä

  • avohakkuu
  • siemenpuuhakkuu
  • suojuspuuhakkuu
  • pienaukkohakkuu
  • kaistalehakkuu
  • säästöpuuhakkuu

Uudistushakkuuta seuraa aina metsän uudistaminen. Avohakkuussa se on metsän viljely (kylväen tai istuttamalla), jonka seurauksena syntyy tasaikäinen taimikko ja edelleen tasaikäisrakenteinen metsikkö. Siemenpuuhakkuussa taimikon tulisi syntyä luonnostaan. Suojuspuuhakkuussa tasaikäisen puuston alle on syntynyt luontaisesti taimikkoa, jota vähitellen paljastetaan esiin vanhempien puiden alta.

Pienaukko- ja kaistalehakkuussa metsikköön jäävät aukot tai kaistaleet voidaan uudistaa luontaisesti, jolloin aukkojen reunapuusto toimii itsestään myös siemenpuustona. Toinen vaihtoehto on viljellä pienaukko tai kaistale kuten tavallisessa uudistushakkuussa. Molemmissa tapauksissa maanmuokkaus on kannattavaa paremman tuloksen saamiseksi. Jos metsää kasvatetaan eri-ikäisrakenteisesti ja sinne käsittelyalueelle tehdään tasaisesti alle 0,3 hehtaarin pienaukkoja, niille ei synny uudistamisvelvoitetta.

Siemenpuuhakkuu on luontaisen uudistamisen menetelmä, jossa hakkuualalle jätetään siemenpuita. Maa muokataan ja, kun taimia on syntynyt riittävästi, siemenpuut poistetaan siemenpuuhakkuussa. Ylispuiden poisto täytyy tehdä riittävän ajoissa, kun uudet taimet ovat vielä riittävän pieniä, jotta säästytään pahoilta korjuuvaurioilta.

DSC00040Edellinen sivu: Taimikon perustaminen
Seuraava sivu: Metsänhoito