Kaikki metsät ja metsätalouden käyttöön luokitellut alueet, joita on 26,2 miljoonaa hehtaaria, peittävät 86 % Suomen maapinta-alasta. Metsäpinta-alan suhteellisella osuudella mitattuna Suomi on Euroopan metsäisin maa. Puuntuotantoon soveltuvaa metsämaata on 22,7 miljoonaa hehtaaria, josta yksityiset maanomistajat omistavat noin 60 %.

Metsien hakkuut ovat viime vuosikymmeninä olleet pienemmät kuin niiden kasvu, joten puuvaranto − noin 2 300 miljoonaa kuutiometriä − on kasvanut jatkuvasti. Suomessa puuston vuotuinen kasvu on noin 104 miljoonaa kuutiometriä. Suomen puuvarat ovat Venäjän, Ranskan, Ruotsin ja Saksan jälkeen Euroopan viidenneksi suurimmat.

Metsät ovat uusiutuva luonnonvara ja taloudellisen sekä henkisen hyvinvoinnin lähde. Metsät ovat olennainen osa Suomen luontoa ja sen monimuotoisuutta. Metsistämme on suojelussa tai rajoitetussa metsätalouskäytössä 2,9 miljoonaa hehtaaria, mikä on 13 % metsäalasta. Osuus on Euroopan maista korkein. Suurin osa Suomen suojelualueista tosin sijaitsee pohjoisessa Suomessa Kestävästi käyttäen ja suojellen metsät säilyvät terveinä ja monimuotoisina myös tuleville sukupolville. Metsät ehkäisevät ilmastonmuutosta sitomalla hiiltä, mutta samalla ilmaston muuttuminen aiheuttaa myös uusia riskejä metsille.

Perustietoja metsästä -osion muista kohdista voit lukea lisää Suomen metsistä: luonnonmukaisen ja talouskäytössä olevan metsän eroista, kasvupaikka- ja metsätyypeistä sekä puulajeista. Perustiedot, kuten kasvupaikkatyyppien tunteminen, luovat pohjan kestävälle ja kannattavalle metsätalouden harjoittamiselle ja ne ovat keskeisessä roolissa myös metsien suojelusta ja virkistyskäytössä puhuttaessa.

metsämaisema

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seuraava sivu: Metsä elinympäristönä