Maisemanhoidolla voidaan lisätä kotiseudun viihtyisyyttä. Maisemanhoito ei sulje pois metsän taloudellista käyttöä. Hakkuut ja rakentaminen voidaan ohjata niin, että ihmisen toiminnat sulautuvat tasapainoisesti maisemaan.

Metsän käyttö ja käsittelytavat ovat vaihdelleet ja eri aikakaudet heijastuvat metsämaisemassa. Puiden ja metsän hitaan kasvun vuoksi hakkuut näkyvät useita vuosikymmeniä. Pahimmillaan talousmetsän maisemakuvaa hallitsevat suorakulmaiset, maasto- ja kasvillisuuskuvioita jyrkästi rikkovat samaa puulajia kasvavat metsiköt.

Metsänkäsittelyssä aluetta olisi tarkasteltava kokonaisuutena, eikä vain yksittäisinä metsäkuvioina. Kannattaa miettiä, miltä tuttu maisema näyttää hakkuun jälkeen. Alojen muoto suhteessa maasto- ja metsäkuvioihin on olennaisempaa kuin alojen koko. Myöhemmässä vaiheessa maisemaan vaikuttavat lehtipuusekoitus ja kokonaisvaltainen puulajikoostumus.

Maisemanhoidon tärkein ohjenuora on maiseman luonnonmukaisen rakenteen seuraaminen. Silloin metsänhoidolla voidaan korostaa tai rikastuttaa maiseman ominaispiirteitä, esimerkiksi harjumaisemia tai lehtoja. Uudishakkuut voidaan sovittaa maiseman muotoihin ja säästää kauniita puuryhmiä ja maisemapuita. Maatilan metsät ovat hyvin hoidettuja esimerkiksi silloin, kun metso ja ketoneilikka viihtyvät palstalla, lapsille löytyy leikkipaikkoja ja omistajalle marjamaita ja silmäniloa.

maisemanhoitoalue_matti_seppälä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edellinen sivu: Jokamiehenoikeudet
Seuraava sivu: Kaukomaisema