KEMERA

Nimiyhdiste KEMERA tulee sanoista kestävän metsätalouden rahoituslaki. Kestävä metsätalous tarkoittaa metsien jatkuvuuden ylläpitämistä tuleville sukupolville niin ansiolähteenä, virkistysmahdollisuutena kuin elinympäristönä.

Metsien kestävää hoitoa ja käyttöä edistäviä toimenpiteitä ovat:

 • puuntuotannon kestävyyden turvaaminen
 • metsien biologisen monimuotoisuuden ylläpito
 • metsäluonnon hoitohankkeet
 • edellä mainittuja tukevat toimet.

Rahoitusosuus vaihtelee työlajeittain ja maantieteellisten vyöhykkeiden mukaan. Pääsääntöisesti rahoitusta myönnetään vain yksityisille maanomistajille ja heidän muodostamilleen maatila- tai metsätalousyhteisöille. Rahoituksen piirissä olevat kohteet ja osuudet voivat myös vaihdella rahoituslain uudistumisien myötä.

Mihin saa tukea?

 • Metsän uudistaminen
 • Nuoren metsän hoitoon liittyvä työt
 • Kunnostusojitus
 • Metsätiet
 • Metsän terveyslannoitus
 • Juurikäävän torjunta
 • Ympäristötuki- ja metsäluonnonhoitotyöt
 • Energiapuu

Metsän uudistamiseen tukea voi saada, jos uudistamiskustannukset ovat suuret suhteessa saatavaan hakkuutuloon. Näin on yleensä silloin, kun uudistetaan vähäpuustoista tai arvoltaan vähäistä puustoa kasvavia metsäalueita. Tuettavia toimenpiteitä ovat myös ennestään puuttoman alueen metsittäminen tai, jos myrsky-, lumi- tai muun luonnontuhon vuoksi taimikko joudutaan uudistamaan viljellen. Pellonmetsityksen tukeminen on tosin poistumassa uuden rahoituslain myötä.

Nuoren metsän hoidolla pyritään saattamaan talousmetsään elinvoimainen kasvatuspuusto. Tuettavia töitä ovat varttuneen taimikon hoito, nuoren puuston harvennus ja sen yhteydessä puunkorjuuta haittaavan pieniläpimittaisen puuston poistaminen. Nuoren kasvatusmetsän puuston tulee olla keskimäärin rinnankorkeusläpimitaltaan alle 16 cm. Taimikonhoidossa puiden poistuman pitää olla vähintään 2000 runkoa/ha ja nuoren kasvatusmetsän hoidossa vähintään 1000 runkoa/ha. Lisäksi tuen piiriin kuuluu  pystypuiden karsinta.

Myös energiapuun korjuuta nuoren metsän hoidossa tuetaan valtion varoin. Energiapuuksi luovutettavan puuerän tulee olla vähintään 20 kiintokuutiometriä. Tukea ei makseta, mikäli energiapuuta kerätään omaan käyttöön.  Lisätietoja nuoren metsän hoidosta sivuilla Taimikonhoito ja nuoren metsän kunnostus ja Muut metsänhoitotyöt.

Kunnostusojituksella tarkoitetaan rappeutuneen ojaston kunnostamista puuston kasvukyvyn ylläpitämiseksi. Käytännössä se tarkoittaa ojaverkoston kuivaustehon parantamista joko ojia perkaamalla, uusia apuojia kaivamalla tai piennarteita tekemällä. Tuen myöntämisessä otetaan huomioon kunnostuksen taloudellinen järkevyys eli ravinteisuuden, lämpösumman ja puuston määrän vaikutukset. Myös vesistö- ja ympäristövaikutukset pitää olla huomioitu toimenpiteiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Lisäksi kunnostusojitusalueen on oltava vähintään kaksi hehtaaria. Lisää aiheesta sivulla Kunnostusojitus.

Nykyaikainen puunkorjuu ja metsätalous edellyttävät kunnollista ja riittävän tiheää metsätiestöä, joka palvelee niiden toteuttamista. Tiestöihin liittyvää tukea saa uuden metsätien rakentamiseen ja vanhan tien perusparantamiseen. Teiden käytön täytyy olla ympärivuotista ja pääosin metsätalouden tarpeisiin tarkoitettuja. Lisää tieasiaa sivulla Metsätiet.

Terveyslannoitusta tuetaan alueilla, joilla puuston kehitys on metsänhoidollisista toimenpiteistä huolimatta taantuvaa maaperän ravinne-epätasapainon vuoksi. Myös vakavien hyönteistuhojen jälkeinen elvytyslannoitus lasketaan tuen piiriin. Lannoituskohde ei saa kuitenkaan olla uudistuskypsää. Lisää lannoituksesta sivulla Muut metsänhoitotyöt.

Valtion tukea myönnetään myös juurikäävän leviämisen estämiseen, jota tehdään kantokäsittelyillä hakkuiden yhteydessä. Tuki on tarkoitettu torjunta-aineiden ja niiden levittämiseen kuluviin kustannuksiin. Torjuntoja suoritetaan sulan maan aikaan, toukokuusta lokakuuhun, jolloin juurikäävällä on leviämisriski.

Metsäluonnon hoitohankkeet ja monimuotoisuuden turvaaminen

Metsätalouden ympäristötuella voidaan korvata maanomistajalle metsän biologisen monimuotoisuuden tai erityisen tärkeän elinympäristön ominaispiirteiden säilyttämisestä tai muusta luonnonhoidosta aiheutuvat, vähäistä suuremmat lisäkustannukset tai menetykset. Ympäristötuki kohdistetaan ensisijaisesti metsälain 10 §:ssä tarkoitettujen erityisen tärkeiden elinympäristöjen ominaispiirteiden säilyttämiseen. Metsäkeskus voi määrärahojen puitteissa myöntää ympäristötukea myös muihin kuin edellä tarkoitettuihin kohteisiin.

Erillisinä metsäluonnon hoitohankkeina voidaan suunnitella ja toteuttaa

 • usean tilan alueelle ulottuvia, tärkeiden elinympäristöjen hoito- ja kunnostustöitä
 • metsien monimuotoisuutta edistäviä kulotushankkeita
 • metsäojitusalueiden laskeutusaltaiden tyhjentämistä tai metsäojituksista aiheutuneiden vesistöhaittojen estämistä tai korjaamista
 • metsäojitusalueen ennallistamista luonnonarvoiltaan tärkeällä alueella
 • muita edellä mainittuja vastaavia metsäluonnonhoitoa sekä monikäyttöä, maisema-, kulttuuri- ja virkistysarvoja korostavia, alueellisesti merkittäviä hankkeita.

Metsäluonnon hoitohankkeet suunnitellaan ja toteutetaan Suomen metsäkeskuksen toimesta ja/tai valvonnassa.

Lisätietoa Kemerasta: http://www.metsakeskus.fi/kemera

***

Edellinen sivu: Metsänhoito
Seuraava sivu: Metsänparannustyöt